يكي از كار هايي كه در چند سال اخير انجام داده و سعي كرده ام كه آن را به صورت فرهنگ در دوره هاي تكميلي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم در آورم, برنامه آموزش كامپيوتر بوده است. تا پيش از اين در دانشكده درس كامپيوتر را(به عنوان درس پيش نياز) عمدتا دوستان رشته هايي به جز كامپيوتر درس مي دادند و برخي از آن ها عملا درس را به صورت تئوريك تدريس مي كردند , مباحثي مانند منطق الگوريتم , Dosو... كه عمدتا پاي تخته كلاس تدريس مي شد. من هميشه در ذهنم كامپيوتر به عنوان درسي كه بايد آن را در عمل آموخت, تصور مي كردم و خلاف آن دور از دسترس به نظر مي رسيد. براي من كه با فلسفه تعليم و تربيت نيز مانوسم اين تقسيم بندي گيلبرت رايل فيلسوف انگليسي در ذهن است. آو دانش بشري را به دو نوع تقسيم مي كند. دانش ناظر بر واقعيت (knowing that) ودانش ناظر بر چگونگي(knowing how) . دانش هاي نخست , علومي هستند كه به واقعيات هاي عالم اشاره دارند و با خواندن و درك كردن آن ها مي توان به دانش هاي مذكور دست يافت ولي دانش هاي نوع دوم از آن قبيلند كه براي كسبشان تمرين و تكرار لازم است. روي اين جهت به درس كامپيوتر(در آن بخش كه به عنوان درسي عملي مورد نظر است) كه بايد با كار و تمرين مكرر آموخت , مواردي را نشستم و طراحي كردم كه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي بايد آن هارا بياموزد. درطي جست و جويي كه در اينترنت داشتم به چك ليست زير نيز برخورد كردم كه در آغاز ترم آن را به دانشجويان كارشناسي ارشد دادم تا بدانند كه دقيقا در پايان كلاس چه كار هايي را عملا بايد انجام دهند. اين روش به نظر مي آيد كه هم كار استاد درس را براي ارزيابي آسان مي كند و هم دانشجو توانايي هايي را كه بايد تا پايان ترم بياموزد به روشني در ذهن دارد. در زير مقدمه انگليسي خودم و متن چك ليست را ملاحطه مي كنيد.
Dear student
In this session you should learn what comes in the following titles. Final exam is dependent on these titles and you should do it. Don’t forget; this course is not ”knowing that” knowledge; but this is “knowing how” knowledge; so you should exercise more and more.

Mohammad Attaran PhD


Computer Skills Checklist

The Computer Skills Checklist can be used to assess student skill levels or to monitor progress.

Basics
 Power on/off safely and appropriately
 Open/close basic programs
 Use Start menu to find programs/documents
 Create folders
 Save files
 Minimize/maximize windows
 Use the Find command
 What to do when computer/program freezes

Internet
 Understand appropriate/inappropriate use (AUP signed)
 Use browser toolbar (forward, back, home)
 Open Web pages
 Save bookmarks/favorites
 Use search engines to find information
 Download/Save files and images
 Understand virus safety (downloading material)

Word Processing
 Create a new document or open an existing document
 Choose appropriate program for task
 Set font, size, underline, bold, justification using toolbar
 Use existing tabs and create new tabs
 Create tables
 Edit text (delete, insert, copy, paste)
 Print documents
 Modify page setup (paper size, margins)
 Create headers/footers
 Create footnotes

Presentation Programs
 Create new slides
 Choose slide layout
 Add text and pictures
 Add sound and video
 Add background and transitions
 Add animation of text and images

Web Site Design
 Create a Web page
 Link other pages to home page
 Add text and images
 Create hyperlinkSpreadsheet
 Create a new spreadsheet and open an existing one
 Add, delete, and modify data
 Create a graph or chart from data
 Understand which charts/graphs are most appropriate for use
 Create basic formulas (sum, average)

Image Editing and Equipment
 Use a scanner
 Use a digital camera and upload/download image files
 Reduce image resolution and crop/modify pictures
 Save images in a variety of formats, understanding appropriateness of each (such as bmp, gif, jpg)

/ 0 نظر / 9 بازدید