نخستين کتاب من در باره جهانی شدن(Globalization) ،فناوری اطلاعات (IT) و تعليم و تربيت منتشر شد.اين کتاب در پی آن است که تاثيرات جهانی شدن و فناوری اطلاعات در عرصه تعليم و تربيت رابيان کند. پاره ای از مقالات اين کتاب به شرح پی آمد هايی که فناوری اطلاعات در قلمرو برنامه درسی (اهداف،محتوي، روش تدريس، نقش معلم و ...) ايجاد می کند، می پردازد و بخشی از مقالات نيز آثار فناوری اطلاعات (بويژه اينترنت) را در شکل گيری هويت نوجوانان ، اوقات فراغت و چگونگی تدريس بيان می کند.ناشر اين کتاب موسسه فرهنگی پژوهشی آفتاب مهر (تلفن: ۶۴۶۲۶۶۶) می باشد.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید