اجتماع مجازی(۱)

اجتماع مجازِي(Virtual Community) اجتماعی است که اعضای آن دارای علائق افکار و احساسات مشترک در باره اینترنت و یادیگر شبکه های مشارکتی هستند. احتمالا اولین کسی که این اصطلاح را بکار گرفتHoward Rheingold می باشد. اویکی از اولین اجتماعات مجازی را تحت عنوان “The Well” درست کرد. او در کتاب خود با عنوان اجتماع مجازی”Virtual Community” این اجتماع را مجموعه ای اجتماعی می داند که در اینترنت ایجاد می شود و ایجاد آن موکول به آن است که افراد به قدر کافی و در زمان نسبتا طولانی به بحث در باره مبحثی می پردازند و در این باره به قدر کفایت احساسات انسانی دارند و شبکه ارتباطات شخصی را در فضای شبکه ای تشکیل می دهند. اجتماع مجازی را می توان گروه های فرعی جامعه شبکه ای در تصور مارشال مک لوهان از جهان جدید به منزله دهکده جهانی دانست.

virtualcomm0.jpg

/ 0 نظر / 8 بازدید