تفکر يا تقلب

آيا برنامه درسي مبتني بر فن آوري جديد جايگزين برنامه درسي سنتي خواهد شد و آيا اينكار ضرورت دارد؟ بعضي نگران اين جايگزيني هستند و معتقدند چنين برنامه اي شرايط تفريح را براي دانش آموزان فراهم مي كند و آنها را وارد سيلابي از اطلاعات مي كند كه بيشتر آنها نامرتبط و كم اهميت است. بعضي ديگر مي گويند فن آوريهاي «مملو از تصوير» خواندن را بيش از گذشته به حاشيه مي رانند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ـمنتقدان  کامپيوتر و اينتر نت معتقدند که با توسعه فناوری نوين ؛اختصاص فرصت بيشتر براي دستيابي به اطلاعات جايگزين تفكر درباب معني اطلاعات مي شود. آن ها کامپيوتر را با کتاب مقايسه می کنند و می گويند که اطلاعات دركتابها بطور دقيق انتخاب شده اند و بطور منطقي به آموزش سلسله مراتب دانش كمك مي كنند ولي اطلاعات الكترونيكي اينچنين نيستند. دستيابي آسان به اطلاعات دانش آموزان را از رنج  تحقيق و پذيرش انتقاد ، آزاد مي كند ولي در عين حال وقت آنها را صرف تفكر نمي كند .

Postman فيلسوف آمريکايي مي گويد « ممكنست تعليم و تربيت كامپيوتري دانش آموزان را درنظام بوروكراسي صاحب شغل گرداند ، ولي لزوما از آنها شهرونداني با تفكرا نتقادي نمي سازد كه بتوانند در يك نظام دموكراتيك مشاركت كنند.. »

ـ از طرف ديگر مدافعان برنامه درسي كامپيوتري مي گويند مشكلات مطرح شده قابل حل است و نبايد انتظار داشت كه مدرسه فورا با فن آوري كاملا منطبق شود. آنها مي گويند اين فن آوريها فضاي منزل و محل كاررا فرا گرفته اند، پس چرا مدرسه را فرانگيرند؟ همچنين آنها فوايد فراوان و واقعي كامپيوتر ها را ذكر مي كنند : «كامپيوترها علائق گسترده اي را نسبت به مدرسه ايجاد مي كنند، روشهاي يادگيري متنوع ارائه مي دهند، با آموزش متون به طرف مختلف، دروس را تقويت مي كنند و سرعت آموزش را بالا مي برند.

اگر که سخن Postman در باب اينترنت و رها کردن آن ها از عرصه تفکر و تامل قابل مناقشه باشد؛ اين نکته قابل ذکر است که يکی از آفات اينترنت برای دانش آموزان و دانشجويان رو آوردن آن ها به استفاده از تحقيق ديگران و نپرداختن خود به امر تحقيق می باشد.

در مقاله ای در وبلاگ آهوی سه گوش آمده است: برخي از دانشجويان راه ميانبر وكوتاه خريد و كپي پروژههاي درسي كه در اينترنت قرار داده شده است را انتخاب ميكنندو با تايپ نام خود در ابتداي پروژه آن را به نام خود به استاد تحويلميدهند.
حداقل 100 ايستگاه تقلب در اينترنت وجود دارد و غالب آنها پروژه هايدروس‏ آكادميك را به رايگان و يا در مقابل مبلغ بسيار كمي در اختيار مراجعان قرارميدهند.
استادان دانشگاهها ميگويند آنها ميدانند تعدادي از پروژه هاي درسي كه بهآنان تحويل داده ميشود توسط دانشجويان تهيه نشده و بيشترين زحمتي را كه متحملشدهاند تغيير نام نويسنده و تايپ اسم خود در اول مقاله است . آنها اعتقاد دارند تازماني كه منابعي مانند اينترنت در اختيار دانشجويان قرار دارد راه ميان بر و آسانهميشه تقلب است.
نتايج يك بررسي و نظرسنجي غيررسمي از دانشجويان نشان ميدهد كهاستفاده از نوشته هاي ديگران و تحويل پروژههاي درسي آنان به نام خود به شدت در مياندانشجويان رواج دارد.
انجام هر جستجوي ساده در مورد مطالب درسي در اينترنت بيش‏از 50 آدرس‏ در اختيار مراجعه كننده قرار ميدهد، سايتهايي مانندCyberessays و School Sucks و House of Cheat كه در هر يك از آنها صدها پروژه درسي قرار داده شدهاست. دانشجويان به وضوح ميدانند تحويل هر يك از پروژههاي اينترنت دريافت نمره قبوليرا تضمين ميكند.
تعدادي از اين ايستگاهها مطالب خود را به فروش‏ ميرسانند. ارزش‏ يك پروژه پايان ترم دانشگاهي از چند دلار شروع شده و گاهي به 300 دلارآمريكايي ميرسد اگر چه بسياري از مقالات را ميتوان به رايگان دريافت كرددر دوران اينترنتتقلب در پروژه هاي درسي آسان است، در اينترنت مقالات و متوني درباره زيست شناسي،ادبيات، فيزيك، رياضي، و تقريبا تمام مطالب درسي قرار داده شده است؛ اگر مطلب موردنظر پيدا نشد كساني آمادگي آن را دارند تا در مقابل پرداخت وجه پروژه شما را تهيهكنند. طيف مراجعه كنندگان به ايستگاههاي تقلب را دانشجويان تنبل ـ كساني كه تواناييتحقيق و مطالعه ندارند ـ تشكيل ميدهد، اگر چه عموم به آنها به ديده "زرنگ" نگاهميكنند ولي كاملا مشخص‏ است كه "زرنگي" آنان در تقلب است نه در درس‏. متخصصانميگويند روزانه هزاران دانشجو در سراسر جهان در پي يافتن مطالب درسي به جاي مراجعهبه كتاب و كتابخانه و به كارگيري مغز و افكار خود، در اينترنت به دنبال شكار پروژهخود ميگردند.
سوزان برتكيو كمك استاد دانشگاه تورنتو به دانشجويان سال آخر درس‏ميدهد. او ميگويد بيماري مسري خريد پروژه هاي درسي مانند ويروس‏ در ميان دانشجويانشايع است و هر كسي به هر دليلي كه نتواند در موعد مقرر پروژه خود را تحويل دهد بانزديك شدن زمان اتمام مهلت در نهايت مايوسانه مجبور خواهد شد تا آن را به نحوي تهيهنمايد، ساده ترين راه رسيدن به مقصد و حل مشكل، خريد و يا كپي آن از اينترنت است وما با آن كاملا آشنا هستيم.
وقتي استادي به نوشته دانشجويي با دودلي مينگرد و بهصداقت او شك ميكند ميتواند از او بخواهد تا در امتحان شفاهي شركت كرده و به سئوالاتاو حضورا پاسخ دهد. اگر دانشجويي نتواند در امتحان حضوري رضايت استاد خود را به دستآورد نوبت شروع مشكلات فرا رسيده است.
سال گذشته فقط در دانشكده سنت جرج كه بخشياز دانشگاه تورنتو است 163 دانشجو به علت تقلب در انجام تكاليف درسي مورد مواخذهقرار گرفتند كه از ميان آنها 19 نفر اقرار كردند كه نوشتههاي خود را خريده و يا ازاينترنت كپي كردهاند. مسئولان دانشگاه پس‏ از اعتراف دانشجويان به تقلب برابرمقررات جاري جهت تنبيه، ميتوانند آنان را تا يكسال از حضور در كلاس‏ درس‏ محرومكنند.
آنا كوربانكوف استاد دانشكده فني دانشگاه تورنتو ميگويد يكي از دانشجوياندختر كلاس‏ را در هنگامه خريد نسخ هاي از پروژه درسي كه از اينترنت دريافت شده بودديدم. او متني مملو از لغات غير معمول و خارج از توانايي خود را به من تحويل داد،لحظاتي بعد با اندكي جستجو پروژه درسي او را در اينترنت يافتم، حالا مقامات دانشگاهمشغول بررسي و تحقيق در مورد تقلب او هستند.
دانشگاه بوستون شديد ترين عكس‏العملرا در مورد صاحبان ايستگاههاي تقلب نشان داده است. در سال 1997 اين دانشگاه مسئولان 5 سايت را به علت قرار دادن پروژههاي درسي امتحانات ترم در اينترنت تحت تعقيب قرارداد و عليه آنان به مقامات قضايي آمريكا شكايت كرد. پس‏ از مطرح شدن موضوع دردادگاه،قاضي، شكايت دانشگاه را بي اساس‏ تشخيص‏ داد و راي صادر نكرد. صاحبانايستگاههاي تقلب اينترنت كه Term-Paper mills خوانده ميشوند ادعا دارند كه از اينراه به كسب و كار مشغول هستند و انتظار دارند كه مراجعه كنندگان از مطالب آنها بهعنوان منبع و مرجع استفاده كنند. صاحب يكي از سايتهايي كه دانشگاه بوستون عليه اوشكايت كرده مايكل ونپلاتو و سايت www.a1termpaper.com واقع در فيلادلفياست، اوميگويد روزانه چندين تلفن از ايالتهاي مختلف دريافت ميكند و همه آنها درخواست خريدتكاليف درسي را دارند. سايت ديگر schoolsucks.com است كه بزرگترين سايت رايگانپروژههاي درسي با 7000 متن است. صاحب ايستگاه، Sahr مرد 31 سالهاي است كه قبلادانشجوي روزنامه نگاري بود. او ميگويد درآمد من از سايت از درآمد اغلب مديرانمدارس‏ بيشتر است و سايت هر روز بيش‏ از 15000 نفر بازديد كننده )كه 20% آنانكانادايي هستند( دارد و آنان در هر ماه 8/1 ميليون پروژه را كپي ميكنند. تقريبا درهر موردي كه نياز به تهيه پروژه درسي باشد در اين سايت يافت ميشود.
نياز به تقلبو كمك از سوي دانشجويان جهت اتمام و انجام تكاليف درسي هميشه سوءاستفاده كنندگان راتشويق كرده است. قبل از حضور اينترنت، بخش‏ نيازمندي روزنامه ها و نشريات مملو ازآگهيهاي گوناگون فروش‏ تكاليف درسي بود. در اين آگهي ها شركتها و افراد اظهار آمادگيميكردند تا پروژههاي درسي دانش‏ آموزان و دانشجويان را تهيه نمايند. در سال 1989دانشگاه يورك با حمايت 15 دانشگاه و مراكز آموزش‏ عالي از پليس‏ تورنتو خواست كه

/ 0 نظر / 21 بازدید