تفاوت های تعليم و تربيت در جامعه صنعتی و جامعه اطلاعاتی

پلگروم در مقاله موانع تلفيق فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعليم و تربيت به مختصات تعليم و تربيت در اين دو جامعه می پردازد.
جامعه صنعتی

مدرسه: جدا از جامعه

معلم: مجري آموزش است.
- كل كلاس را آموزش مي دهد.
-دانش آموزان را ارزيابي مي كند.
-تاكيد كمي بر مهارت هاي ارتباطي دارد.

دانش آموزان: -اكثرا منفعل هستند.
-بيشتر در مدرسه به فراگيري مي پردازند.
-كار گروهي بسيار اندك است.
-پرسش ها را از معلمان يا كتاب ها دريافت مي كنند.
-جواب هاي پرسش هارا فرا مي گيرند.
-علاقه كمي به يادگيري دارند.

والدين:- بندرت در فرآيند يادگيري فعالند.
-درهدايت آموزش نقشي را به عهده ندارند.
-الگوي يادگيري مادام العمر را درذهن ندارند.

جامعه اطلاعاتی
مدرسه:- در بطن جامعه

معلم:- دانش آموزان را در پيدا كردن مسير صحيح آموزش كمك مي كند.
-به هدايت جداگانه دانش آموزان به صورت فردي مي پردازد.
-دانش آموزان را براي ارزيابي كار خود كمك مي كند.
-تاكيد بر پرورش مهارت هاي ارتباطي دارد.

دانش آموزان:-فعالتر هستند.
-در داخل و خارج مدرسه به فراگيري مي پردازند.
-كار گروهي بسيار زياد است.
-پرسش مي كنند.
-خود جواب ها را پيدا مي كنند.
-علاقه زيادي به يادگيري دارند.

والدين:- در فرآيند يادگيري نقش بسيار فعالي دارند.
-در هدايت آموزش ،ايفاي نقش مي كنند.
- به ارائه الگو مي پردازند.information.society.jpg

/ 0 نظر / 11 بازدید