آموزش فناوري اطلاعات ، با كدام هدف؟

اهداف كاربرد فناوري اطلاعات در مدارس ، تغييرات زيادي كرده اند. پيش از اين هدف، فراگيري فناوري اطلاعات و مهارت هاي مربوط به آن بود اما اكنون اهداف آموزشي جديدي پايه گذاري شده است كه از آن ها به عنوان “آموزش براي قرن بيست و يكم“ يا “آموزش براي عصر اطلاعات“ ياد مي شود. اهم اين اهداف ، توسعه مهارتهاي يادگيري مادام العمر مي باشند.
منابع اطلاعاتي در دسترس قرار گرفته اند تا در هر زمان دانش آموزان بتوانند از آنها استفاده كنند. اين منابع ، زماني واقعا براي انجام كاري كه دانش آموز درحال انجام آن است، مفيد واقع ميشوند. دانش آموز، به جاي اينكه بدون شور و شوق اطلاعاتي را كه معلم عرضه كرده است ، فرا گيرد، نقش مهمي را به عنوان بنيان گذار دانش و مهارت ها خود بر عهده مي گيرد.
به نظر ما ترويج فناوري اطلاعات در آموزش، از طريق كنترل نيروي فناوري اطلاعات امكان پذير مي باشد: تا مدارس به موسسات اموزشي پويا و خلاق تبديل شوند، و نگرش و توانايي يادگيري مادام العمر مستقل در دانش آموزان پرورش يابد.
فناوري اطلاعات دانش آموزان را ترغيب مي كند و به آنها قدرت را خواهد داد كه خود بياموزند و به آنها كمك مي كند تا عادت خودـ فراگيري(self-learning) را كه براي زندگيشان سودمند است، در خود پرورش دهند .
به منظور دستيابي به اين اهداف، برنامه آموزشي مدارس، مخصوصا روشها و شيوه هاي آموزش و يادگيري، بايد تغيير كند. اين تغيير مستلزم بوجود آوردن تغييراتي در نقش معلم و فراگير است. همچنين بايد تغييراتي در شيوه و برنامه آموزشي مدارس و دركلاس درس بوجود آيد. به طور خلاصه، روند كاريرد فناوري اطلاعات بايد به صورت يك نوآوري آموزشي جهت گيري شود و نه بكارگيري صرف تكنولوژي.

807.jpg

/ 0 نظر / 7 بازدید