اجتماع مجازی(۳)

آموزگاران مي توانند از راه تغيير روش هاي سنتي همكاري وبهره بردن از فرصت هايي كه اجتماعات مجازي فراهم می کنند کیفیت آموزش را بهبود ببخشند. اجتماعات مجازي به موسسات آموزشي فرصت بهبود فرايند آموزش را می دهند. این کار بابهينه كردن دسترسي به شبيه سازيها و دستورالعمل ها، ارائه گستره متنوعي از پايگاه هاي داده هاي علمي و متخصصان ، ارتباط پيوسته با كساني كه مي توانند به فرايند يادگيري كمك كنند و براي جستجوي بهتر و استفاده بهتر از موضوعات علمي فراهم مي كنندایجاد می شود.
نخستین کمک اجتماعات مجازي به فرايند آموزشي . گسترش مكالمات علمي از طريق افزايش منابع و شركت كنندگان است. درحالي كه تبادل اطلاعات رشته درسي ميتواند مهم باشد، نياز به منابع ديگري است كه مي تواندموجب موجب وابستگي دانشجو به اجتماع مجاري مبي شود.
سازمان هاي آموزشي در حال حاضر روابط بين دانشجويان و روابط با دانشجويان را از طريق ايجاد خدمات گروهي و ارائه خدمات مشاوره براي دانشجويان سال اول -انجمن هاو باشگاه های رشته اي دانشگاهي، اتاق هاي گفتگو يا گروه هاي بحث براي كلاس ها و مراكز و برنامه براي فارغ التحصيبلان ، توسعه مي دهند. اهداف اين برنامه ارائه دوره هاي يادگيري گروهي مشاوره و ارائه حس مالكيت و مشاركت است.
موسسات آموزشي مي توانند از اجتماع مجازي به عنوان وسيله اي براي تحقق به اهداف مشابه استفاده كنند، گستره اي كه درمحيط فيزيكي ممكن نبود. مثلا مدارس و موسسات آموزشي هم اكنون اجتماع بزرگي از دانش جويان سابق خود را درا ختيار دارندكه منافعي را در اجتماع دارند، احتمالا در شغل ها و حرفه اي مختلفي مشغول به كارند و درمحيطهاي بسيار متفاوتي زندگي مي كنند. با استفاده از اجتماعات مجازي براي پيوند دادن دانشجويان سابق و فعلي، موسسات آموزشي مي توانند به اعضاي خود منابع بزرگي ارائه کنند. دانشجويان مي توانند جنبه هايي از مشاوره را تجربه كنند كه دسترسي به آنان در صورت نياز به صورت فيزيكي آنان، بسيار دشوار مي بود.
به طور مشابه، اقامت دانشجويان در مكاني ثابت براي مدت زماني طولاني، به عنوان يكي از بخش هاي مهم آموز ش رسمي شناخته شده است . به هر حال مي دانيم كه گاهي دانشجويان با تصورات غير واقعي وراد محيط دانشگاهي مي شوند، درمحيط دانشگاهي مورد اذيت قرار مي گيرند، مجبور به تحمل محدوديت هاي محيط مي شوند و درا يجاد ارتباط بين محتويات درسي كلاس با مسائل ضمن خدمت مشكل دارند. غالبا نظارت مستقيم كمي بر محيط دانشگاهي وجود دارد و هيچ ارتباط منظمي با كساني كه مي توانند درحل مشكلات ذكر شده بكمك كنند، وجود ندارد. اجتماع مجازي ديگر محيط هاي دانشگاهي، اعضاي دانشگاه، متخصصين و كاركنان مي توانند با ارائه ساختار پشتيباني كننده به دانشجويان براي غلبه برمشكلاتي كه امكان دارد با آنها مواجه شوند و براي افزايش كيفيت آموزش ها از آنها حمايت كنند.
يك اجتماع online مي تواند دانشگاهيان، متخصصان و مشاوران علاقمند را از سراسر دنيا در بر بگيرد. اين حضور به دانشجويان امكان دسترسي به منابعي فراتر از حيطه دسترسي ساختار پشتيباني كننده انفرادي آنان را مي دهد . مسلما، در بسياري از دانشگاهها، دانشجويان خود به گرد آوري اطلاعات و منابع و بانك هاي تحقيقاتي و نظر سنجي هاي درسي مخفيانه مي پردازند كه در آن ها دانشجويان به ارزش گذاري كلاس ها، امكان هاي مطلوب براي پيدا كردن دوست مي پردازند .اجتماعات مجازي به ارائه فضاهايي عمومي مي پردازند. كه در آنها اين گونه اطلاعات به اشتراك گذاشته مي شوند و مي توانند توسط ديگر اعضاي اجتماع بهينه شود.


bigdots1.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید