هويت شبکه ای

هويت فرد در طي تعاملات او با محيط اطرافش شكل مي گيرد. مهمترين مرحله درتعيين هويت افراد، مرحله نوجواني است كه در آن فرد دائما با سوال من كيستم؟ من چه مي خواهم؟ روبروست. در طي اين دوره فرد مجال تجربه، آزمون، تغيير و نفي سبك هاي مختلف زندگي، رفتارها، علائق يا ايدئولوژي هاي و ارزش ها را مي يابد.
به نظرآنتوني گيدنز جهان پست مدرن با عدم قطعيت و مخاطره روبروست، حتي اگر حيات افراد ريشه درمحيط بومي داشته باشد، جهان پديداري ايشان تحت تاثير تجارب رسانه هاي جهاني است. مشخصه زندگي اجتماعي پست مدرن بازسازي زمان ومكان است و در آن، روابط اجتماعي محدود به مكان مشخص نمي شود. من هر فرد به نظر گيدنز فرايند انعكاسي است كه هويت در آن دائما به دليل عرضه سبكهاي مختلف زندگي و گستره امكانات متفاوتي كه درمعرض فرد قرار مي گيرد، تحول مي پذيرد .
زيه (Zieh) معتقد است كه زندگي جهاني جديد داراي مشخصه انعطاف روزافزون، ناپايداري و فرديت است. انسان ها درجامعه جديد امكانات فراوانتري براي بيان و انديشه درباب خود و هويت خود به دست مي آورند. تصور اين كه همه چيز امكان پذير است اين درك را فراهم مي كند كه خود را مسئول سعادت خويش بدانيم و هيچ جيز را مسلم نشمريم. ناپايداري پيش گفته به فرديت روزافزون جامعه باز مي گردد. مردم در جهان امروز نبايد فقط تصميمات مهم درباره سبك هاي مختلف زندگي و رفتارهاي جايگزين بگيرند، آنها مجبور به اين كار مي شوند.
تركل (Turkle)معتقد است كه اينرتنت بويژه فرصتي در جهان پست مدرن پديد اورده كه مجال تجربه هاي انعاطف پذير و متنوع براي افراد را تحقق بخشيده است.
رايمر (Reimer,1993)مي گويد كه جامعه پست مدرن سه مشخصه دارد. مشاركت در فضاي عمومي مشترك، اختلاط نقش هاي خصوصي و عمومي و جدا شدن محيط مادي و اجتماعي. اين سه مشخصه در جوانان تاثيرگذار است. با امكانات و گزينه هاي فراواني كه رسانه هاي عمومي ازجمله اينترنت درا ختيار جوانان مي گذارند آنان دائما با محرك هاي جديد و انواع مختلف رفتار آشنا مي شوند. اين فضا هويت نامشخص و دائما متحولي را مي افريند. خصوصا براي نسلي كه درمقايسه با نسل قبل با محرك هاي فراواني مواجه است. همچنين از طريق رسانه هاي جمعي، افراد خط مفروض ميان فضاي عمومي و خصوصي را تجديد سازمان مي كنند و اين امكاني است كه جوانان فعالانه از آن استفاده مي كنند. كامپيوتر شخص را در معرض جهان قرار مي دهد يا هنگامي كه جوان در اتوبوس به واكمن گوش مي دهد، فضاي عمومي او تبديل به فضاي خصوصي مي شود. در اين فضايي كه همه نوع امكان فراهم است، مواجهه اي ظريفتر لازم است .
ماهمگي(به لحاظ اجتماعي، فرهنگي و ...) داراي شرايط يكسان زندگي نيستيم البته اين شرايط به موازات افزايش سن تغيير مي كند و بزرگسالان امكان بيشتري را كه داراي استاندارد بالاتر است، بدست مي اورند.
هويت واجد سه عنصر است. هويت شخصي، فرهنگي و اجتماعي كه هر يك درتكوين هويت فرد نقش مهمي را ايفا مي كنند. در مقايسه ها، هويت شخصي كه ويژگي بي همتاي فرد را تشكيل ميدهد، هويت اجتماعي (نقش هاي احتماعي دروني شده و متنوع) و هويت فردي (درك و كاربرد نمادهاي فرهنگي) در پيوند با گروه ها و اجتماعات مختلف قرار مي گيرند. اينترنت صحنه فرهنگي و اجتماعي است كه فرد خود را درموقعيت هاي متنوع نقش ها و سبك هاي زندگي قرار مي دهد. در اين فضاي عمومي ، مهارت فرهنگي جديدي لازم است تا با تنظيمات نمادين بتوان بازي كرد. سايت شخصي نمونه اي روشن است كه چگونه كاربر اينترنت خود را براي مخاطبين جهاني معرفي مي كند. براي بيان افكار، احساسات، علائق و آراء از متن مناسب، گرافيك ، صدا و فيلم استفاده مي شود. ميلر اهميت و پيوندهاي سايت شخصي را ذكر مي كند و مي گويد كه به من بگو لينك هايت چيستند تا بگويم كه چه شخصي هستي.

پي آمدهاي گمنامي

يكي از جنبه هاي اينترنت ، ورود بي هويت در آن است. يانگ (Young,1998)مي گويد زناني كه اعتياد به اينترنت دارند، از اين كه در اينترنت چهره شان نامعلوم و ناپيدا مي ماند، احساس راحتي مي كنند .
در مطالعه اي كه برسو ن، فروم و آفتاب (Berson.Ferron&Aftab,1991)انجام داده اند، از قول دختري آمده است : “خط تلفن كامپيوتري،نقابي برجهان است. شما مي توانيد هر كاري را انجام دهيد و هر چيزي را بگوييد. بي آنكه مجبور به مواجهه با مخاطبتان باشيد، مثلا برادر من سيزده سال دارد ولي در گپ ها خود را شانزده ساله يا مسن تر معرفي مي كند. او در صحبتهاي آن لاين هر چيز بد و هرزه اي را مي گويد. او مثل شيطان عمل مي كند.
اي سخن دال بر آن است كه نوجوانان در صحنه اينترنت براي ايفاي هر نقشي، فرصت پيدا مي كنند. البته خصيصه مثبتي در اين كار هست، مجالي كه براي بروز و ظهور نوجوانان پيدا مي شود.
اريكسون معتقد است كه نوجوانان در دوره بلوغ هويت شخصي خود را از طريق كشف و جستجو بنا مي كنند. بلوغ مرحله اي بحراني است كه نوجوانان بدنبال كشف ارزش ها و دروني كردن آن مي باشدو اينترنت با حجم نامحدود اطلاعات و ابزارهاي سريع ارتباطي، نوجوانان را با ابزارهاي ديگر ايجادهويت از طريق جست و جو روبرو مي كند. مع الوصف بايد بدانيم كه بسياري ازتعاملات موجود در اينترنت مستلزم ارتباط انساني نيست. پي آمدهاي اين تعاملات و حدود جايگزيني اين تعاملات به جاي تعاملات انساني هنوز نامعين است.
خلوت نوجوانان در دوره بلوغ براي آنها اهمتي روز افزوني مي يابد به صورتي كه تعرض به حريم خصوصي خود را برنمي تابند. سايت هاي اطلاعاتي فراوان درباره چاقي، الكسيم،اعتيياد، مسائل جنسي و ديگر موضوعات مورد علاقه نوجوانان وجود دارد كه به راحتي و با ناشناخته ماندن مي توانند در آنها وارد شوند و كسب اگاهي كنند و يا وارد بحث و گفت و گو شوند. اين خصيصه اينترنت همان گونه كه پيشتر ذكر شد، مجال انجام اعمال و گفتاري را مي دهد كه در دنياي واقعيت، مجال آن فراهم نيست. در تحقيقی که در مورد اينترنت و نگرش نوجوانان سوئدی انجام گرفته است. شصت درصد دختران نوجوانان گفته اند كه در سايت هاي جنسي واردشده اند و حرف هايي زده اند كه هيچگاه در عالم واقع آن ها را نمي گويند. در واقع سن و جنسيت و هويت و مقصد در اين تعاملات نامعلوم مي ماند .به عبارتي اگر چه اينترنت فرصت جست و جو و كشف هويت و اخذ اطلاعات را فراهم مي كند اين خطر بالقوه نيز وجود دارد كه اطلاعات اخذ شده از اينترنت فاقد ارزش واقعي باشدو خلوت نوجوانان يا خوشبختي انها درمعرض مخاطره قرار گيرد. به عبارتي، اينرتنت، امكان گمنامي را براي فرد فراهم مي كند، به نحوي كه او بتواند نقش بازي كند ونه تنها به او فرصت آزمون نقش هاي مختلف داده مي شود و فرد خصوصيات مختلف ، قواعد و رفتارهاي گوناگوني كه خاص يك نقش هستند را آزمون مي كند، بلكه قواعد مقبولي را كه از فرد و نقش او در زندگي واقعي انتظار مي رود ، توسعه مي دهد. اين گمنامي موردتوجه نوجوانان است..
leo102501.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید