پرسش های نخست در آموزش مجازی

در چند ماه اخیر با بسیاری از مراکز آموزشی و اداری روبرو شده ام که در پی تب فراگیر فناوری اطلاعات به فکر آموزش مجازی برای کارکنان خود افتاده اند. به نظر می رسد که پیش از اینکه به کار های فنی در این زمینه پرداخته شود ؛ ضروری است سئوالات زیر را پاسخ داد و سپس به صرف هزینه در این زمینه پرداخت.
۱-كاربران طرح آموزش مجازي (virtual school) چه كساني هستند؟ یا گروه هدف ( target group ) طرح چه كساني مي باشند؟
۲-آيا آموزش مجازي به قصد پشتيباني برنامه رسمي طراحي مي شود يا آن كه خود برنامه رسمي ويژه دارد؟
۳-آيا مخاطبان ، پيش از اين هيچ تجربه اي از برنامه مبتني بر وب دارند؟
۴-زير ساخت هاي اوليه ايجاد آموزش مجازي در چه حدي فراهم شده است؟
(دسترسي به كامپيوتر ، مهارت هاي اوليه استفاده از كامپيوتر ، ميزان دسترسي به وب ، مهارت هاي اوليه استفاده از وب ، پهناي باند مناسب ، و... )
۵-دليل جهت گيري سازمان در اين زمينه چيست؟ ( دلايل اقتصادي، رقابتي ، آموزشي ، تبليغي و....)
۶-مديران ارشد سازمان تاچه مقدار از اين طرح حمايت مي كنند؟ در اين زمينه مشاركت آن ها تا چه ميزان فراهم شده است؟
۷-موقعيت كنوني E-Learning در سازمان چيست؟ آيا هيچ بخشي از سازمان در آموزش از اين شيوه استفاده مي كند؟
۸-موقعيت كنوني فناوري اطلاعات در سازمان چيست؟ (ميزان بهره وري از اينترنت يا اينترانت و يا اشكال ديگر بهره وري از فناوري اطلاعات و ارتباطات )
۹-زيرساخت هاي سازمان در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات چيست؟
۱۰-مالكيت زير ساخت ها با كيست؟
۱۱-كيفيت زير ساخت ها چيست؟
۱۲-سطح دسترسي كارمندان به وب تا چه ميزان است؟
۱۳-ميزان بودجه اختصاص يافته براي آموزش مجازي چه مقدار است؟ آيا اين بودجه قابل كاهش يا افزايش است؟
۱۴-چه بخشي در سازمان وظيفه همآهنگي در زمينه آموزش مجازي را بر عهده دارد؟
۱۵-طرح آموزش مجازي در ماموريت كلي سازمان چه جايگاهي دارد؟


online.education.jpg

/ 0 نظر / 10 بازدید