آیاکامپیوتر ت.ت را غیر انسانی خواهد کرد؟(۳)

روایت دوم: رابطه معلم-دانش آموز فرو می ریزد

منتقدین نگران آنند که کامپیوتر ها جای معلمان را بگیرند و نقش آن هارا ایفا کنند.نقش معلمان اکنون عمدتا توصیه دانش آموزان به مطالعه موارد مناسب، و ارزشیابی کار دانش آموزان است. Olson نگران آن است که معلمان نقش ضعیف تری را عهده دار شوند و تنها به صورت تسهیل کنندگان در آیند. یا به تعبیر او ملازمان تجارت آموزشی که تمرکز بر کامپیوتر دارد.
ابتدا باید ببینیم نقش معلمان در شرایط حاضر چیست. معلمان اولین اشخاصی هستند که محیط خانواده را به محیط بزرگ جهان خارج متصل می کنند و اولین الگو های دانش آموزان هستند.نقش معلمان فقط یادگیری مهارت و انتقال اطلاعات نیست که کامپیوتر بتواند جای آن رابگیرد. اگر چنین اتفاقی بیفتد در واقع چهره انسانی ت.ت محو می شود.
بعلاوه وقتی مشکلی برای دانش آموز پیش می آید اولین کسی که والدین با او مواجه می شوند معلم است . او می تواند نقش پاسخگو را ایفا کند.اگر کامپیوتر جای معلم را بگیرد ما با ت.ت غیر پاسخگو، و مکانیکی روبرو خواهیم بود.
می توان چنین استدلال کرد که به میزانی که کامپیوتر دانش آموز را از معلم فارغ خواهد کرد به همان میزان از منزلت او کاسته خواهد شد. همچنین اگر دانش آموزان کامپیوتر را از معلم خود ماهر تر وقابل اعتمادتر ببینند احترام به معلمان کمتر خواهند گذاشت ولی موافقین ورود کامپیوتر در ت.ت معتقدند که کامپیوتر هرگز جانشین انسان نخواهد شدهمانطور که یک کتابخانه مملو از کتاب نیز نمی تواند جایگزین معلم شود.
البته تحقیق تجربی در مورد آثار کامپیوتر بر نقش معلم نداریم ولی تحقیقی که Hess انجام داده است نشان می دهد که شاگردان دوره ابتدایی که املا و ریاضیات را با کامپیوتر تمرین می کردند جواب کامپیوتر را قابل اعتماد تر از جواب معلم می دانستند.
Sherry Turkle در کتاب Life On the Screen معتقد است که کامپیوتر با ابزار های دیگر بیجانی که انسان با آن سرو کار دارد متفاوت است و ماشینی روانی (Psychological Machine) است. مصاحبه او با بچه ها نشان می دهد که بچه ها اغلب بر آنند که کامپیوتر فکر می کند ؛ حتی برخی بچه ها کامپیوتر را موجودی زنده می دانند. البته اکثر بچه ها کامپیوتر را فاقد احساس می دانند.
Byron Reeves and Clifford Nass (عالمان علوم اجتماعی) روابط اجتماعی آدمیان را بررسی کرده ا و ملاحظه کرده اند که بسیاری از کسانی که با کامپیوتر کار می کنند اغلب اوقات همان پاسخ هایی که به همنوعان خود می دهند در مقابل کامپیوتر نشان می دهند. مثلا به هنگام هنگ کردن کامپیوتر؛ پیغام های ناخواسته و ناگهانی. به هرروی این تحقیقات نیز موید آن است که رابطه انسان با کامپیوتر متفاوت از رابطه انسان با سایر اشیاء بیجان است.
به هرروی این که رقابتی بین معلمان و کامپیوتر رخ دهد به عوامل دیگر بستگی دارد. اگر معلمان مدیران استفاده از کامپیوتر باشند و مدیریت آن را به عهده بگیرند؛ احتمالا این رقابت بوجود نخواهد آمد؛ ولی اگر کامپیوتر همان کاری را انجام دهد که معلم در حال حاضر به انجام آن مشغول است این اتفاق محتمل است.
عامل دیگر تصمیمگیری سیاستگزاران است. در مواردی که بحث اقتصاد و بودجه مطرح است ممکن است برای کاهش بودجه سیاستگزاران ترجیح دهند که از کامپیوتر به جای معلم متخصص استفاده کنند. در صنعت هم کامپیوتر جایگزین نیروی کار شده است گرچه مشاغل جدیدی بوجود آمده است ولی مشاغل اولیه از بین رفته اند.
در حال حاضر کامپیوتر ها به میزان وسیع در مدارس استفاده نمی شوند ولی اگر قرار باشد که این کار گسترش و عمق بیابد احتمال مخاطرات گفته شده وجود دارد.شاخص های خطر برای روابط معلم و شاگرد عبارتند از:
دانش آموزان در معرض معلمان کمتر قرار بگیرند.
دانش آموزان معلمان را کمتر محبوب و مورد علاقه بیابند.
کاهش اهمیت نقش معلم
تعارض نقش میان معلم و کامپیوتر
کمبود کنترل معلم بر کاربرد کامپیوتر

teacher-student-computer-00.jpg

/ 0 نظر / 13 بازدید