توليد چند رسانه ای آموزشی

يكي از مشكلات چند رسانه اي هاي آموزشي در ايران آن است كه اكثر توليد كنندگان از مفاهيم آموزشي بي خبرند و در توليد چند رسانه اي ها به اين نكات توجه نمي كنند و ترجيحا به نكات فني توليد چند رسانه اي ذهن خود را مشغول مي كنند. در اين نوشته به مدلي اشاره مي كنم كه يكي از روان شناسان به عنوان مراحل طراحي آموزشي عنوان كرده است و مراعات آن ها چند رسانه اي ها را در حدي ارتقاء مي دهد كه بتوانند به عنوان پشتيباني كننده برنامه درسي نقش موثر خود را ايفا كنند.
Robert Gagne روان شناس آمريكايي در باره طراحي آموزشي مدلي را ارائه كرده است كه مي تواند در توليد چند رسانه اي هاي آموزشي الگوي مناسبي باشد. او معتقد است كه نه مرحله را در ارائه درس بايد متواليا در نظر گرفت. اين نه مرحله عبارتند از :
1-جلب توجه: د ر چند رسانه اي هاي آموزشي مي توان از گرافيك،صدا. انيميشن و ... براي رسيدن به اين مقصد استفاده كرد.
2-ارائه اهداف: مي توان در آغاز شروع كار چند رسانه اي اين اهداف رابيان نمود و يا آنكه در كتابچه راهنماي آن به اين اهداف اشاره كرد.
3-بياد آوردن پيش نياز هاي محتوايي: مي توان اين كار را با طرح سوالاتي در شروع كار نرم افزار آغاز كرد و يا آنكه با تمرين هايي به استقبال درس جديد رفت.
4-شروع درس وارائه محرك: در چند رسانه اي هاي خود آموز اين كار را مي توان با متن و محتوي آغاز كرد و به صورتي كه برانگيزاننده باشد به ارائه آن پرداخت.
5-فراهم آوردن راهنماي يادگيري: مي توان از مثال ها براي شرح مفاهيم و قوانين استفاده كرد.
6-بيان نتايج: در اين مرحله مي توان از دانش آموزان خواست كه خود مثال هايي بزنند كه مشخص كننده ميزان نيل آن ها به اهداف چند رسانه اي باشد.
7-ارائه بازخورد: دراين مرحله مي توان به كاربر چند رسانه اي بازخورد كار خود را ارائه نمود. اين كار را در چند رسانه اي مي توان به اشكال مختلف انجام داد: درصد پاسخ هاي صحيح يا غلط، نمودار پاسخ هاي درست يا نادرست و يا به صورت صوتي بازخورد خود را بيان كرد.
8- ارزيابي: در اين مرحله مي توان به اشكال مختلف به ارزيابي كار كاربر چند رسانه اي پرداخت. من خودم به خاطر دارم كه براي يادگيري تايپ انگليسي نرم افزار Dvorac
را در سال 1990 در سيدني خريدم . اين نرم افزار داراي سه سطح مبتدي ، متوسط و پيشرفته بود. در آغاز آن امتحاني گرفته مي شد كه سطح فرد را تعيين مي كرد و پس از آن تمرين هاي مختلف شروع مي شد و در پايان هر درس ، امتحاني گرفته مي شد كه نمره به فرد داده مي شد. بازي بسيار جذابي همي داشت كه با تايپ كلماتي كه بر روي صفحه مي آمد شما با فرد مقابل خود مي جنگيديد و نوعي ارزيابي از كار شما صورت مي گرفت.
9-ارتقاء ميزان حفظ مطالب و تعميم آن ها: مثلا در صورتي كه مفهوم مورد نظر شما مثلث متساوي الاضلاع مي باشد مي توان در پايان درس براي بچه ها اشكال مختلف را به نمايش گذاشت و از آن ها خواست كه از بين آن ها مثلث متساوي الاضلاع را مشخص كنند.

multimedia.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید