آیاکامپیوتر ت.ت را غیر انسانی خواهد کرد؟(۱)


ابتدا بهتر است.ت.ت را تعریف کنیم. ت.ت امری انسانی است که بواسطه آن نسل بالغ در صدد انتقال دانش، عادات، نگرش ها ،جهان بینی ، و خرد به نسل نو بالغ است.
Philip Jackson د ر کتاب The Teacher and the Machine می نویسد: به حسب مفاهیم انسانی مکانیکی کردن به فرآیندی اشاره دارد که به واسطه آن با انسان ها به صورت مکانیکی برخورد می شود؛ یعنی بدون عرضه اندیشه به آن چه در آن ها جریان دارد. و " خطرناک ترین تهدید برای رفاه آدمی در زمان حاضر و نیز در گذشته ماشین فی حد ذاته نیست ؛بلکه اشخاص و نهاد هایی است که رویکرد مکانیکی را در برخورد با مسائل انسانی تشویق و حمایت می کنند."
در کنفرانسی که در سال 1995 تحت عنوان computers in education: a critical look برگزارشد (گروه بهداشت عمومی دانشگاه کالیفرنیا برکلی و...) برخی از بیان ها به صورت زیر بود:

همه پروژه هایی که قصد جایگزین کردن سیستم کامپیوتر را به جای عمل آدمی ( که مستلزم احترام متقابل و عشق است) دارند بهیچوجه نباید مورد پذیرش قرارگیرند.
(Joseph Weizenbaum)
من با استفاده از کامپیوتر در دوره ابتدایی و متوسطه مخالفم. من فکر می کنم که استفاده از کامپیوتر روابط انسانی و اشکال دانش که توام با آن است را غیر انسانی خواهد کرد.
(Jerry Mander)

کاربرد کامپیوتر در آموزش خواندن و نوشتن مانند آن است که پزشک به بیمار در حال احتضار زهر تجویز کند. دانش آموزان به روابط انسانی نیاز دارند و باید آوا های انسانی را بشنوند. آن ها به آموزگار نیازمندند.
(Barry Sanders)

اما آیا واقعا قصه به قراری است که این منتقدین بیان می کنند.

مجموعه گفت و گو با افرادی که معتقد به خطرات ورود کامپیوتر به ت.ت هستند نشان می دهد که چهار روایت در این زمینه وجود دارد.
روایت اول: کودکان از جامعه و سایر افراد انزوا می یابند.
روایت دوم: رابطه معلم-دانش آموز فرو می ریزد.
روایت سوم: آموزش ارزش های مهم انسانی در معرض خطر قرار می گیرد.
روایت چهارم: ت.ت بیش ازحد قالبی می شود.

برای بحث در این موضوع ابتدا سعی می کنیم چهار روایت مذکور را توضیح دهیم.slide0001_image003.gif

/ 0 نظر / 13 بازدید