تعداد کاربران اينترنت درجهان و نسبت آن در مناطق مختلف

مطابق گزارش اول نوامبر (ده روز پيش) تعداد كار بران اينترنت بالغ بر ششصدميليون شده است. بر اساس اين خبر آماري كه Nua منتشر كرده، نشان مي دهد كه اين رقم در ماه مه امسال 580.7 ميليون نفر بوده است. همچنين آمار بيانگر آن است كه اروپا همچنان با جمعيت كاربر190.91 ميليون در صدر قرار دارد. مع الوصف رشد كاربران اينترنت در منطقه آسيا-اقيانوس آرام بسيار زياد بوده است. بر اساس اين مطالعه در اين منطقه تعداد كاربران تا آخر سپتامبر به 187.24 رسيده است. در مقايسه منطقه آمريكاي شمالي رشدبسيار كم كاربران را در چند ماه گذشته نشان مي دهد.پايين ترين تعداد كاربران متعلق به منطقه خاور ميانه و آفريقا مي باشد. جدول زير تعداد كاربران اينترنت در سراسر جهان و مناطق مختلف را نشان مي دهد.

World Total 605.60 millionl

Africa 6.31 million

Asia/Pacific 187.24 million

Europe 190.91 million

Middle East 5.12 million

Canada & USA 182.67 million

Latin America 33.35 million


براين اساس 31.5 درصد كاربران اينترنت در اروپا ، 30.9 درصد در منطقه آسيا –اقيانوس آرام ،30.1 درصد در آمريكاي شمالي و 5.5 درصد در آمريكاي لاتين مي باشند. پايين ترين نسبت متعلق به آفريقا و خاورميانه با نسبت يك درصد مي باشد.جدول زير تعداد كاربران در سال 1999 را نشان مي دهد.
usersworldwide.jpg

/ 0 نظر / 7 بازدید