آموزش معلمان براي نوآوري

آمادگي معلمان، عامل مهمي، براي ورود فناوري اطلاعات به مدارس مي باشد اكثر مشكلاتي كه معلمان، در اين زمينه با آن مواجه بوده اند، مشكلات فلسفي و تعليم و تربيتي است. آمادگي سطحي معلمان در زمينه سخت افزار و نرم افزار براي ايجاد تغييرات اساسي دركلاس درس كافي نيست و اختلاف نظراتي در اين زمينه وجود دارد. اكثر اوقات معلمين بايد آن تصوري را كه از نقش معلم دارند، دگرگون سازند و آموخته هاي دانش آموزان را در طي روند يادگيري بيازمايند و در نتيجه عقيده خود را راجع به اينكه تدريس و يادگيري چه بايد باشد و چگونه مي تواند باشد، تغيير دهند.
لازمه كمك به معلمان براي درك چنينن تغييرات مفهومي عميقي، يك دوره دراز مدت آموزش معلمين است. در اين دوره آموزشي، معلمان در مقام فراگير، نوعي الگوي پيشرفته آموزش و يادگيري و تلفيق فناوري اطلاعات درا ين روند را تجربه مي كنند. بيشترين موفقيتهايي كه در روند آموزش معلمان گزارش شده است. ناشي از الگوهاي تلفيقي آموزش معلمان است.
اين الگوها معمولا، در برنامه هاي ضمن خدمت هستند كه اجزاي فناورانه برنامه با ساير عناصر برنامه ادغام مي شود. درنتيجه دانشجو معلمان در مي يابند كه در مقام يك فراگير چگونه مي توانند با كاربرد فناوري در برنامه آموزشي معلمين تجربياتي كسب كنند و چگونه كاربرد فناوري اطلاعات را دركلاس بيازمايند.
اغلب مراكز تربيت معلم با مدارس مشاركت دارند و اين مدارس فرصت كارورزي تدريس را به دانشجو معلمان مي دهند. لذا براي دانشجو معلمان شرايط كاربردفناوري اطلاعات در كلاس فراهم مي شود. با اين روش يك هماهنگي تجربي و فلسفي بين، الگوي تدريس و يادگيري و تلفيق فناوري بوجود مي آيد كه برنامه تربيت معلم از آن پشتيباني مي كند.

sun.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید