آیاکامپیوتر ت.ت را غیر انسانی خواهد کرد؟(۲)

روایت اول:

کسانی این روایت را مهم می شمرند که معتقدند تعامل اجتماعی فی نفسه مهم است و موجب نگرش مثبت به اجتماع؛ نظم اجتماعی و .. می شود. البته کسانی که پرورش روحیه اجتماعی را کار مدرسه نمی دانند این دغدغه را ندارند.
به نظر حامیان روایت اول ، کودکان به دلیل گذران اوقات در پای کامپیوتر فرصت.تعامل با دیگران را نخواهند داشت و بعلاوه تعامل با دیگران را- در مقایسه با کامپیوتر- کمتر پاداش دهنده می بینند.
تعامل با انسان ها-در مقایسه با کامپیوتر-ا غیر قابل پیش بینی؛ناشیانه؛مخاطره آمیز و درد ناک است. این امر منجر به پرورش روحیه ای می شود که تعامل باکامپیوتر را جذابتر می یابد. به نظر Sherry Turkle در کتاب The Second Selfپیش از این افراد اگر در رابطه با دیگران احساس ناکامی می کردند مجبور بودند تنهایی را تحمل کنند اما امروزه به کامپیوتر پناه می برند.
کودکان ممکن است که انسان ها را در مقایسه با کامپیوتر چندان دوست داشتنی نیابند. بعلاوه تصور ما از خودمان و جایگاهمان درجهان تغییر می کند. تاپیش از ظهور کامپیوتر هاحیوانات نزدیکترین همسایگان ما محسوب می شدند. کامپیوتر با ویژگی تعاملی اش اینک این مکان را اشغال کرده است.کسانی که تحت.تاثیر کامپیوتر قرار می گیرند انسان ها را موجودات حقیر و بی ارزش می انگارند.
تحقیقی در مدارس نیویورک در باره دانش آموزانی که آموزش کامپیوتر می دیدند نشان می دهد که این عبارات در گفت و گو های ایشان دیده می شود.:اشتباهات من شرم آور نیستند. کامپیوتر سر من داد نمی زند. کامپیوتر همواره با من حرف نمی زند.
اگر قضیه به این شکل باشد دانش آموزانی که دارای مهارت های ارتباطی اجتماعی کمتری می باشند قطعا کامپیوتر را ترجیح خواهند داد. اما این مدعا با چالش هایی روبرو شده است.
مثلا Barret مدعی است که کامپیوتر رسانه ای اجتماعی (sociomedia) است. او می گوید که کار ما در درون و بیرون کلاس مستلزم آن است که افراد برای یکدیگر بخوانند؛بنویسند و صحبت کنند تا افکار خود را ترکیب کنند... این فرآیند کاملا امری اجتماعی است و کامپیوتر ها را می توان برای پشتیبانی و غنی سازی این تعاملات اجتماعی در جست و جوی معرفت شخصی و عمومی بکار گرفت.
در پاسخ به روایت اول گروهی معتقدند که استفاده از کامپیوتر در کلاس یا آزمایشگاه اصولا امری اجتماعی است و دانش آموزان می توانند حتی به صورت گروهی با یکدیگر روی برنامه ای کار کنند. البته بحث تا حدودی بستگی به این دارد که ما تا چه میزان اجتماعی شدن را آرمانی بدانیم و محدوده آن را تا چه حدودی فرض کنیم.بعلاوه برخی فعالیت های کنونی مدرسه نیز دانش آموزان را از دیگران فارغ می کند مانند خواندن ، نشستن روی صندلی و انجام دادن تکالیف و... باید دید اگر هم کامپیوتر این کار را انجام می دهد آیا این میزان کمتر یا بیشتر از فعالیت های جاری مدرسه است؟
همچنین باید دید برنامه های کامپیوتری در مدرسه به چه صورت استفاده می شوند. برخی برنامه های کامپیوتری بغایت واجد جنبه های اجتماعی هستند و میزان تعامل افراد با یکدیگر را افزایش می دهند. گزارش تحقیق در مورد نحوه استفاده دانش آموزان از کامپیوتر در مدارس ابتدایی و متوسطه نشان می دهد که عمده برنامه هایی که بچه ها در این دو مقطع استفاده کرده اند ترجیحا جنبه فردی داشته است ولی باید دید که آیا صرف استفاده از کامپیوتر این نتیجه را داشته است. تحقیقات دیگر خلاف این مسئله را نشان می دهد. در تحقیقی دیگر نشان داده شده که حتی تعامل معلم با شاگردان افزایش یافته است ؛ در عین حال وقتی که معلم آزمایشگاه را ترک می کند روابط میان دانش آموزان افزایش می یابد. این تعامل بویژه وقتی که یادگیری به صورت مشارکتی طراحی می شود فزونی می یابد. تحقیقات نشان می دهد که میزان تعامل معلم و شاگرد و یا شاگردان با یکدیگر قطعا بیشتر از مواقعی است که به حرف های معلم فقط گوش می دهند. یک نکته البته اینجا قابل ذکر است. تعامل مذکور عمدتا در محیطی رخ می دهد که دانش آموزان هنوز به کامپیوتر تسلط نیافته اند. شاید نسل بعدی این نیاز را کمتر احساس کند چرا که با کامپیوتر آشنایی بیشتری پیدا کرده است و دلیلی برای پرسش از معلم و یا همکلاسی های خود نمی بیند. همچنین تعاملی که متکی به پرسش از دیگران برای کسب اطلاعات است معلوم نیست.تا چه اندازه به لحاظ اجتماعی معنی دار است.
تحلیل ما بر آن است که آنانی که نگران انزوای اجتماعی هستند، توجه خود را بر معدودی از مشخصات کلیدی کاربرد کامپیوتر معطوف کرده اند: میزان زمانی که دانش آموزان صرف کامپیوتر می کنند؛ چه مقدار از این زمان صرف کار فردی می شود؟ ؛ و به چه میزان تعامل اجتماعی افراد در استفاده کامپیوتر محدود می شود؟ این ها شاخص های ابتدایی خطر بالقوه هستند. به هنگام ظهور این شاخص ها دغدغه خطر انزوای اجتماعی ظاهر می شوند و به هنگام افول این موارد دغدغه ها رفع می شوند.


at_fg1.gif

/ 0 نظر / 12 بازدید