مشکل تلفيق فناوری اطلاعات در برنامه درسی

در روزهای اخير با برخی از دست اندرکاران آموزش و پرورش برخورد کرده ام که ساده انگارانه تصور می کنند که با تجهيز بيشبر مدارس به سخت افراز های کامپيوتری می توانند تحولی در مدارس کشور که روز بروز از کار آمدی و کيفتشان کاسته می شود بوجود بياورند. مطالعه تجربه های کشور های ديگر شايد درس آموز باشد که بدون مطالعه و تنها با تاکيد بر سخت افزار ها ( که ورودشان تنها شرکت های تجاری را خوشحال خواهد کرد) راه به جايی نخواهيم برد. اخيرا مقاله ای در باره ترکيه می خواندم که از سال ۱۹۹۸ به کمک بانک چهانی به توسعه فناوری اطلاعات در نظام آموزشی اقدام کرده است. عنوان گزارش جالب بود: کامپيوتر ها آماده اند ولی معلمان چطور؟.  اين گزارش و گزارش های مشابه آن نشان می دهد که در اين زمينه با مطالعه و دقت بيشتری بايد عمل کرد. گزارش ديگری نيز در باره آمريکا خواندم که اجمال آن به قرار زير است.

بنا به دو گزارش که اخیرا آموزش و پرورش آمریکا منتشر کرده است. 99%  کلاس ها در مدارس دولتی آمریکا دسترسی به اینترنت دارند. در این دو گزارش همجنین آمده است که کودکان و نوجوانان پنج تا هفده سال از کامپیوتر استفاده می کنند و 59% آن ها با اینترنت سروکار دارند. گزارش می گوید که شکاف میان پسران و دختران  از حیث کاربرد کامپیوتر کاهش پیدا کرده است ولی این شکاف همچنان میان سفید پوستان و سیاهان و اسپانیایی زبان ها وجود دارد. علت اصلی این شکاف به میزان متفاوت دسترسی این سه گروه به کامپیوتر در منزل مستند شده است. گزارش مبین آن است که در حالی که 87% مدارس دولتی که دسترسی به اینترنت دارند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آموزش های حرفه ای برای تلفیق اینترنت با تدریس ارائه کرده اند، هنوزمعلمان در این مسئله مشکل دارند.

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید